Działalność Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP jako organizacji pożytku publicznego.

Zarząd Główny Związku OSP RP Uchwałą nr 17/IV/2003 z dnia 23 października 2003 r., wyraził wolę ubiegania się przez Związek o status organizacji pożytku publicznego.

Wyznacznikami realizacji tego zamierzenia były niżej wymienione przedsięwzięcia:

  ·      przyjęcie przez Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Związku OSP RP - 15 marca 2004 r.- zmian do statutu Związku uwzględniających między innymi zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

  ·      w dniu 21 kwietnia 2004r. w Sądzie Rejestrowym dla m.st. Warszawy w XIX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego zostały złożone  dokumenty dot. rejestracji zmian statutu,.

  ·      16 czerwca 2004 r. sąd dokonał rejestracji zmian,

  ·      w dniu 22 lipca 2004 r. w tymże Sądzie Rejestrowym złożone zostały stosowne dokumenty, a 14 września 2004 r. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał statusu organizacji pożytku publicznego i został wpisany jako OPP do KRS,    NR 0000116212 .

W latach wcześniejszych Związek nie mając statusu organizacji pożytku publicznego poprzez swoje cele statutowe realizował zadania o charakterze użyteczności publicznej, a tym samym wypełniał w zakresie merytorycznym sferę zadań publicznych, określonych w ustawie  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

Związek OSP RP posiadając status organizacji pożytku publicznego zobligowany jest do corocznego sporządzania sprawozdań finansowych na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości i sprawozdań merytorycznych oraz podawania ich
do publicznej wiadomości.

Sprawozdania z działalności merytorycznej za lata 2004 – 2010 sporządzane były zgodnie z przepisami dotyczącymi zakresu sprawozdań składanych przez fundacje, tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529).  Sprawozdania były publikowane na stronie www.zosprp.pl ., w wersji papierowej przekazywane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. i zamieszczone w Bazie Sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego ( http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl ) i na stronie Związku www.zosprp.pl  (http://www.zosprp.pl/?q=node/791).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-13 13:45:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-13 15:26:20
  • Liczba odsłon: 2265
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 197554]

przewiń do góry