Celem Związku jest w szczególności:
- działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi
lub innymi miejscowymi zagrożeniami,
- rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicznej, 
- udzielanie pomocy członkom ochotniczych straży pożarnych i ich rodzinom,
- wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej,
- współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
- działanie na rzecz ochrony środowiska,
- informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania,
- rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej,
- rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu,
- organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.

Powyższe cele realizowane są przez:
- współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami,
- udzielanie pomocy OSP w wyposażeniu w sprzęt, zaopatrywanie w mundury, odznaki i dystynkcje oraz organizowanie szkoleń,
- udzielanie pomocy, w tym finansowej członkom OSP poszkodowanym w zdarzeniach związanych z udziałem w działaniach
  ratowniczych lub ćwiczeniach oraz członkom ich rodzin, którzy ponieśli stratę w wyniku tych zdarzeń,
- udzielanie pomocy, w tym finansowej członkom OSP, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji z innych przyczyn   
  niż udział w zdarzeniach związanych z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach 
- gromadzenie środków finansowych,
- zapewnienie doradztwa prawnego w zakresie funkcjonowania OSP,
- mobilizowanie społeczeństwa do udziału w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej,
- inicjowanie i organizowanie imprez sportowych oraz przeglądów dorobku amatorskiego ruchu artystycznego OSP,
- prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie wystaw, udzielanie pomocy w gromadzeniu eksponatów muzealnych,
- przedstawianie organom administracji publicznej wniosków dotyczących doskonalenia stanu ochrony przeciwpożarowej,
- popieranie wynalazczości i racjonalizacji w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Adam Nowak
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-16 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-16 09:23:05
  • Liczba odsłon: 4220
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 197556]

przewiń do góry